Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tư vấn về HIV/AIDS là gì ?

03:46' PM - Thứ hai, 12/10/2009

Tư vấn là một quá trình đối thoại và ảnh hưởng qua lại lẫn nhau giữa người tư vấn và đối tượng tư vấn nhằm tạo điều kiện giúp cho đối tượng được tư vấn nâng cao hiểu biết và động viên họ thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm HIV cho gia đình và cộng đồng.

Người tư vấn phải nhận biết các vấn đề liên quan đến các nhu cầu cá nhân, kinh tế xã hội và y tế mà các nhu cầu này thay đổi tuỳ vào hoàn cảnh của đối tượng, sự hỗ trợ của cộng đồng và gia đình, các dịch vụ xã hội và y tế, các mối quan hệ và các yếu tố khác ảnh hưởng đến tâm lý người nhiễm HIV để có được nội dung tư vấn cho phù hợp.

Bình luận
Tìm kiếm văn bản