Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Báo cáo quốc gia lần thứ ba về Theo dõi tình hình thực hiện Tuyên bố Cam kết về HIV

Ngày xuất bản : 15/01/2008 - Lượt Xem: 57268

Bản tuyên bố cam kết về HIV/AIDS được thông qua tại khóa họp đặc biệt lần thứ 26 của Đại hội đồng Liên hợp Quốc vào tháng 6 năm 2001, gọi tắt là UNGASS

Bản tuyên bố cam kết về HIV/AIDS được thông qua tại khóa họp đặc biệt lần thứ 26 của Đại hội đồng Liên hợp Quốc vào tháng 6 năm 2001, gọi tắt là UNGASS

,,,

Tập tin đính kèm
Bình luận
Tìm kiếm văn bản