Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận số 27-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ngày xuất bản : 31/10/2011 - Lượt Xem: 342

Thực hiện Thông báo kết luận số 27-TB/TW, ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc sơ kết Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới” và Hướng dẫn số 11-HD/BTGTW-BCSĐBYT, ngày 18/7/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban cán sự Đảng Bộ Y tế về việc thực hiện Thông báo kết luận số 27-TB/TW, ngày 08/09/2011, Thành ủy Hải Phòng đã có công văn (số 258-CV/TU) gửi các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, các Ban của Thành ủy, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố và Đảng ủy Sở Y tế Thành phố chỉ đạo việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 27-TB/TW.

10:09' AM - Thứ hai, 31/10/2011

Trong công văn nói trên, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân Thông báo kết luận số 27-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị và toàn xã hội về hiểm họa, tính chất phức tạp của đại dịch HIV/AIDS; ý nghĩa, tầm quan trọng của công cuộc phòng, chống HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của thành phố. Nâng cao trách nhiệm và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc nắm vững, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu được đề ra tại Chỉ thị số 54-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới” ...

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030 ngay sau khi Chính phủ chính thức ban hành.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ trì, phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, vận động và tổ chức thực hiện phong trào “Toàn đân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” đồng thời với việc tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn đân xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”; định kỳ sơ kết, tổng kết để phong trào này thật sự thiết thực và hiệu quả…

Hoàng Văn

Bình luận
Tìm kiếm văn bản