Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Long An - Phòng tư vấn Lao/STIs

Địa chỉ: Ô 3 – Khu A – Thị trấn Hậu Nghĩa – huyện Đức Hòa – Tình Long An

Bác sĩ phụ trách: Lê Thị Cợn, Nguyễn Thị Thúy Vân

Điện thoại: 0723.811.316

Giờ làm việc: 07:00 -11:30

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản