Logo
Logo

MINISTRY OF HEALTH

VIETNAM ADMINISTRATION

OF HIV/AIDS CONTROL

Báo cáo quốc gia lần thứ ba về Theo dõi tình hình thực hiện Tuyên bố Cam kết về HIV

Bản tuyên bố cam kết về HIV/AIDS được thông qua tại khóa họp đặc biệt lần thứ 26 của Đại hội đồng Liên hợp Quốc vào tháng 6 năm 2001, gọi tắt là UNGASS

Bản tuyên bố cam kết về HIV/AIDS được thông qua tại khóa họp đặc biệt lần thứ 26 của Đại hội đồng Liên hợp Quốc vào tháng 6 năm 2001, gọi tắt là UNGASS

Attach
Comments
Video
Document Search