Logo
Logo

MINISTRY OF HEALTH

VIETNAM ADMINISTRATION

OF HIV/AIDS CONTROL

Quyết định số 25/2005/QĐ-BYT ngày 05/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế

The number notation QD25/2005-BYT
Date issued 05/09/2005
Effective date 05/09/2005
Type Decisions
Publisher Bộ y tế
Year issued 2005
Attach

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Comments
Video
Document Search