Logo
Logo

MINISTRY OF HEALTH

VIETNAM ADMINISTRATION

OF HIV/AIDS CONTROL

Quyết định 02/QĐ-BYT ngày 06 tháng 01 năm 2015 về việc ban hành Thực hiện đánh giá, giám sát hỗ trợ kỹ thuật phòng xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS

The number notation
Date issued 19/09/2003
Effective date 19/09/2003
Type Decisions
Publisher
Year issued 2003
Attach

Thông tin mô tả

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế

Comments
Video
Document Search