Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tỉnh ủy Tuyên Quang chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận số 27-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ngày xuất bản : 17/10/2011 - Lượt Xem: 480

Thực hiện Thông báo kết luận số 27-TB/TW, ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (BBT) về việc sơ kết Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới” và Hướng dẫn số 11-HD/BTGTW-BCSĐBYT, ngày 18/7/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban cán sự Đảng Bộ Y tế về việc thực hiện Thông báo kết luận số 27-TB/TW, ngày 07/09/2011, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã có công văn gửi Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh chỉ đạo việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 27-TB/TW.

09:46' AM - Thứ hai, 17/10/2011

Trong công văn nói trên, Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh đồng thời với việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 27-TB/TW tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cóa hiệu quả Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của BBT (khóa IX) về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới” và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống HIV/AIDS; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng việc sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị để kịp thời đề ra những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới.

Tỉnh ủy Tuyên Quang cũng yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thông qua UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan căn cứ hướng dẫn của Trung ương xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp với các đoàn thể tỉnh, các tổ chức xã hội nghề nghiệp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn đân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn đân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác phòng, chống HIV//AIDS trong tình hình mới…

Tỉnh ủy Tuyên Quang chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về hiểm họa , tính chất phức tạp của đại dịch HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đất nước; chú trọng việc nêu gương, tôn vinh những điển hình trong việc thực hiện tốt công tác phòng, chống HIV//AIDS trên địa bàn tỉnh…

Hoàng Văn

Bình luận
Tìm kiếm văn bản