Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Phòng tư vấn sức khỏe -Đông Anh (Dự án LIFE-GAP)

TTYT Huyện Đông Anh, ( Đường Cao Lỗ, Khối 1, Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội

BS: Đỗ Quang Thế

ĐT: 438839345/ 439653508

S: 8h - 12h, C: 13h - 17h, (Thứ 2 đến thứ 6)

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản