Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Trung tâm y tế huyện Phú Xuyên

Tiêu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên

ĐT: 02433605188

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản