Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

An Giang - Phòng khám ngoại trú bệnh viện đa khoa huyện Tịnh Biên

Khóm Sơn Đông, TT Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên

BS. Khổng Minh Châu: 0916255928

Điện thoại: 0763508427

Thời gian làm việc: Giờ hành chính

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d11091.311804425177!2d105.01348915756496!3d10.628267366128197!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTDCsDM3JzUzLjQiTiAxMDXCsDAwJzQ0LjkiRQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1443155154520

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản