Logo
Logo

MINISTRY OF HEALTH

VIETNAM ADMINISTRATION

OF HIV/AIDS CONTROL

Doanh nghiệp tôi hiện có một số người nhiễm HIV đang làm việc. Vậy xin cho biết doanh nghiệp sử dụng người lao động nhiễm HIV có được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/ NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Theo đó, Khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 122/2011/NĐ-CP đã sửa đổi bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 4 của Nghị định số 124/2008/ NĐ-CP ngày 11/12/2008 như sau:

“3. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp có từ 30% số lao động bình quân trong năm trở lên là người khuyết tật, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS.

Doanh nghiệp được miễn thuế quy định tại khoản này là doanh nghiệp có số lao động bình quân trong năm từ 20 người trở lên, không bao gồm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh bất động sản.

4. Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội, người đang cai nghiện, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS. Trường hợp, cơ sở dạy nghề có cả các đối tượng khác, phần thu nhập được miễn thuế được xác định theo tỷ lệ giữa số người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội, người đang cai nghiện, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS so với tổng số người học của cơ sở."

Như vậy doanh nghiệp sử dụng người lao động nhiễm HIV được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp đó đáp ứng các điều kiện nêu trên.

Comments
Video
Document Search