Logo
Logo

MINISTRY OF HEALTH

VIETNAM ADMINISTRATION

OF HIV/AIDS CONTROL

Xin cho biết những chi phí mà doanh nghiệp sử dụng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS có được tính vào chi phí chịu thuế của doanh nghiệp hay không?

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 1 của Nghị định 122/2011/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp:

“Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ điều kiện sau đây:

Các khoản chi thực tế cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc của doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế (bao gồm: chi phí đào tạo cán bộ phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp, chi phí tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động của doanh nghiệp, phí thực hiện tư vấn, khám và xét nghiệm HIV, chi phí hỗ trợ người nhiễm HIV là người lao động của cơ sở kinh doanh) cũng được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”

Như vậy những chi phí mà doanh nghiệp bạn sử dụng trong công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS là những chi phí được trừ khi doanh nghiệp xác định thu nhập chịu thuế.

Comments
Video
Document Search