Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Công văn 576/AIDS-Đtr về việc tiêu chuẩn bắt đầu điều trị ARV cho người nhiễm HIV

Ngày xuất bản : 31/07/2017 - Lượt Xem: 888

      Kính gửi:

                                                - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

                                                - Cục Y tế Bộ Công An;

                                                - Cục Quân y Bộ Quốc phòng;

                                                - Các cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS tỉnh/thành phố;

                                                - Các bệnh viện tuyến trung ương điều trị HIV/AIDS.

 

Ngày 27 tháng 7 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3413/QĐ-BYT về việc sửa đổi nội dung tiêu chuẩn bắt đầu điều trị ARV trong “Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS” ban hành kèm theo Quyết định số 3047/QĐ-BYT ngày 22/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế (sau đây gọi là Quyết định số 3413/QĐ-BYT). Theo đó, tiêu chuẩn khi bắt đầu điều trị ARV là: “Điều trị ARV cho tất cả các trường hợp nhiễm HIV, không phụ thuộc vào số lượng tế bào TCD4 và giai đoạn lâm sàng”.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế tại Quyết định số 3413/QĐ-BYT, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị đồng chí Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các cơ sở y tế điều trị HIV/AIDS thực hiện các nội dung sau đây:

1. Triển khai ngay việc áp dụng tiêu chuẩn điều trị ARV không phụ thuộc vào tế bào TCD4 và giai đoạn lâm sàng cho tất cả các trường hợp nhiễm HIV được chẩn đoán.

2. Thực hiện việc quản lý, theo dõi điều trị người nhiễm HIV theo các nội dung được quy định tại Thông tư 32/2013/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 17 tháng 10 năm 2013 về việc Hướng dẫn quản lý, theo dõi điều trị người nhiễm HIV và người phơi nhiễm với HIV.

Cục Phòng, chống HIV/AIDS gửi kèm theo công văn này Quyết định số 3413/QĐ-BYT, đề nghị đồng chí Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương chỉ đạo, giám sát việc triển khai các nội dung trên tại cơ sở y tế điều trị HIV/AIDS trên địa bàn quản lý.

Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đề nghị liên hệ với Cục Phòng, chống HIV/AIDS để thống nhất giải quyết./.

Toàn bộ công văn: download

Tìm kiếm văn bản