Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2017 của Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Ngày xuất bản : 16/06/2017 - Lượt Xem: 1031

Cục Phòng, chống HIV/AIDS Thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2017

Toàn bộ thông báo: download

Kết quả điểm thi công chức: KET-QUA-DIEM-THI-CONG-CHUC.xlsx

Tìm kiếm văn bản