Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Quyết định số 4757/QĐ-BYT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành khung xây dựng Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS hàng năm

Số ký hiệu 4757/QĐ-BYT
Ngày ban hành 23/10/2017
Ngày có hiệu lực 23/10/2017
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ y tế
Năm ban hành 2017


BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4757/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành khung xây dựng Kế hoạch

phòng, chống HIV/AIDS hàng năm

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030;

Căn cứ Quyết định số 4548/QĐ-UBQG50 ngày 20/11/2012 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm phê duyệt 04 đề án thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030;

Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung xây dựng Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS hàng năm (kèm theo Quyết định).

Điều 2. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS/đơn vị đầu mối về phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh xây dựng kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS hàng năm theo hướng dẫn kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các ông (bà): Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Ban quản lý các dự án hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS/đơn vị đầu mối về phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnhchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, AIDS.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

     

 

 (đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thanh Long

Quyết định ban hành Khung kế hoạch PDF Download

Quyết định ban hành khung kế hoạch DOC Download

Bộ công cụ ARV Download

Bộ công cụ BKT Download

Bộ công cụ MMT Download

Ngày xuất bản : 26/10/2017 - Lượt Xem: 1592
Bình luận
Tìm kiếm văn bản