CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tin tức - sự kiện > Bộ Y tế ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa ...

Thứ Năm, 18/07/2024 | 22:09:45 GMT+7

Bộ Y tế ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn  dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

24/06/2021 | 1680 lượt xem

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 16 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2021 (sau đây gọi là Luật).

Để triển khai thi hành Luật kịp thời, toàn diện, thống nhất và hiệu quả; Bộ Y tế ban hành Kế hoạch triển khai thi hành  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) với mục đích:

1. Tổ chức tốt việc triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ người làm công tác phòng, chống HIV/AIDS.
2. Xác định cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước.
3. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành trong việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) bảo đảm thống nhất, đồng bộ, kịp thời.

Mời quý đọc giả xem toàn băn bản Kế hoạch  Tại đây