CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Thứ Ba, 21/03/2023 | 18:36:35 GMT+7

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS THUỘC BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Cục Phòng, chống HIV/AIDS là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên phạm vi cả nước.

2. Cục Phòng, chống HIV/AIDS có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc trình các cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức triển khai thực hiện.

2. Chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm về phòng, chống HIV/AIDS, trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt hoặc để Bộ trưởng Bộ Y tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

3. Quản lý, chỉ đạo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên phạm vi cả nước; làm đầu mối quản lý, chỉ đạo hoạt động chuyên môn về phòng, chống HIV/AIDS của các Bộ, ngành.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy định phân tuyến kỹ thuật, các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS trình cấp có thẩm quyền ban hành.

5. Giúp Bộ trưởng Bộ Y tế làm thường trực về phòng, chống HIV/AIDS của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; tham mưu cho Bộ trưởng trong việc phối hợp liên ngành trong phòng, chống HIV/AIDS.

6. Quản lý, chỉ đạo và chủ trì tổ chức thực hiện các nội dung sau:

a) Thông tin - giáo dục - truyền thông và huy động cộng đồng về phòng, chống HIV/AIDS;

b) Can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm HIV;

c) Dự phòng phơi nhiễm với HIV;

d) Tư vấn và xét nghiệm HIV;

đ) Giám sát dịch HIV/AIDS/STI, theo dõi, đánh giá hoạt động phòng, chống HIV/AIDS;

e) Điều trị và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS, đồng nhiễm Lao/HIV, viêm gan B/HIV, viêm gan C/HIV;

g) Điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và điều trị nghiện chất ma túy khác theo quy định của pháp luật;

h) Làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động hoặc đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính đối với các cơ sở thực hiện xét nghiệm HIV;

i) Biên tập, xuất bản, phát hành “Tạp chí AIDS và cộng đồng”.

7. Tham gia phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

a) Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con;

b) Dự phòng lây nhiễm HIV trong các dịch vụ y tế;

c) Phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục;

d) Phòng, chống đồng lây nhiễm Lao/HIV, viêm gan B-C/HIV;

đ) An toàn truyền máu liên quan đến HIV/AIDS.

8. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và hợp tác quốc tế về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS.

9. Làm đầu mối huy động, quản lý, điều phối Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và các nguồn lực khác phục cho công tác phòng, chống HIV/AIDS.

10. Chủ trì quản lý, chỉ đạo, điều phối và tổ chức triển khai các chương trình, dự án trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS.

11. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra và đề xuất các biện pháp xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS theo quy định của pháp luật; tham gia các đoàn thanh tra về hoạt động chuyên ngành phòng, chống HIV/AIDS.

12. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Y tế.

13. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ Y tế trong việc quản lý, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của mạng lưới phòng, chống HIV/AIDS trong phạm vi cả nước.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

Điều 3. Tổ chức và cơ chế hoạt động

1. Lãnh đạo Cục

Lãnh đạo Cục Phòng, chống HIV/AIDS gồm Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về mọi hoạt động của Cục. Các Phó Cục trưởng giúp việc Cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chức của Cục

a) Văn phòng Cục;

b) Phòng Giám sát và Xét nghiệm HIV;

c) Phòng Dự phòng lây nhiễm HIV;

d) Phòng Điều trị HIV/AIDS;

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục:

- Tạp chí AIDS và cộng đồng;

- Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

3. Cơ chế hoạt động

a) Cục Phòng, chống HIV/AIDS hoạt động theo chế độ thủ trưởng;

b) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Cục và các phòng, tổ chức thuộc Cục do Cục trưởng quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Cục được Bộ Y tế giao. Mối quan hệ giữa Văn phòng Cục, các phòng, tổ chức thuộc Cục do Cục trưởng quy định;

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo Văn phòng Cục, lãnh đạo các phòng, tổ chức thuộc Cục thực hiện theo quy định của pháp luật;

d) Các chức danh lãnh đạo Cục, lãnh đạo Văn phòng Cục, lãnh đạo các phòng, tổ chức thuộc Cục được hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật.

4. Biên chế

Biên chế của Cục Phòng, chống HIV/AIDS được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chỉnh theo nhu cầu vị trí việc làm do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định trên cơ sở đề xuất của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

5. Kinh phí hoạt động của Cục Phòng, chống HIV/AIDS do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

2. Quyết định số 288/QĐ-BYT , ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng thuộc Bộ Y tế và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Toàn văn quyết định 5386/2017/QĐ-BYT