CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Thứ Năm, 13/06/2024 | 11:43:54 GMT+7

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Quyết định 2485/QĐ-BYT ngày 13/6/2023 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế.

Quý bạn đọc tham khảo toàn văn tại: đây