CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Báo cáo

Thứ Tư, 19/06/2024 | 08:14:38 GMT+7

Báo cáo

Quyết định 612/QĐ-BYT ngày 14/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2024

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Quyết định 612/QĐ-BYT ngày 14/3/2024 ...

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2023 ĐẾN 2030 TẠI VIỆT NAM

Trong giai đoạn 2016 – 2022, số lượng các tài liệu và công trình nghiên cứu chỉ bằng khoảng 1/4 ...

Báo cáo tổng kết công tác Phòng, chống HIV/AIDS năm 2020

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Báo cáo tổng kết công tác Phòng, chống ...

Báo cáo Tổng kết công tác Phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Báo cáo Tổng kết công tác Phòng, chống ...

Báo cáo Tổng kết công tác Phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Báo cáo Tổng kết công tác Phòng, chống ...

Báo cáo Tổng kết công tác Phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Báo cáo Tổng kết công tác Phòng, chống ...

Số liệu HIV/AIDS và tử vong đến hết năm 2016

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Số liệu HIV/AIDS và tử vong đến hết năm ...

Số liệu HIV/AIDS và tử vong đến hết năm 2014

Website Cục trân trọng thông báo Số liệu HIV/AIDS và tử vong đến hết năm 2014 Tải xuống

Số liệu HIV/AIDS và tử vong đến hết năm 2015

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Số liệu HIV/AIDS và tử vong đến hết năm ...

Báo cáo Tổng kết công tác Phòng, chống HIV/AIDS năm 2013 và định hướng kế hoạch năm 2014

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Báo cáo Tổng kết công tác Phòng, chống ...

Báo cáo tình hình dịch HIV/AIDS năm 2020

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Báo cáo tình hình dịch HIV/AIDS năm ...