CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý thuốc methadone

Thứ Tư, 19/06/2024 | 08:14:09 GMT+7

Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý thuốc methadone

02/01/2024 | 1265 lượt xem | MT

Ngày 29/12/2023, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 26/2023/TT-BYT về việc hướng dẫn quản lý thuốc methadone. Thông tư này hướng dẫn việc quản lý thuốc methadone bao gồm: giao, nhận methadone, kê đơn, cấp phát thuốc methadone; quản lý hồ sơ, sổ theo dõi và báo cáo thuốc methadone trong hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện.
 

Thông tư gồm 5 chương và 16 điều, trong đó ngoài Chương I là quy định chung và Chương V là điều khoản thi hành thì Chương II với 2 điều quy định chi tiết về giao, nhận thuốc methadone; Chương III với 5 điều quy định chi tiêt về kê đơn, cấp phát thuốc methadone và Chương IV với 3 điều quy định chi tiết về quản lý hồ sơ, sổ theo dõi quản lý thuốc methadone.

Theo Thông tư mới, Cục Phòng, chống HIV/AIDS sẽ chủ trì hướng dẫn, tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trên phạm vi toàn quốc và điều phối thuốc methadone, duyệt dự trù nhu cầu sử dụng thuốc methadone cho các cơ sở điều trị thay thế tại các tỉnh, thành phố từ nguồn thuốc thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.
Các Sở Y tế chủ trì hướng dẫn, tổ chức triển khai, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trên địa bàn quản lý; đồng thời điều phối thuốc methadone và duyệt dự trù nhu cầu sử dụng thuốc methadone cho các cơ sở điều trị thay thế trên địa bàn quản lý từ nguồn thuốc thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế.
Các cơ quan đầu mối về Phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng, tồn kho và dự trù nhu cầu sử dụng thuốc methadone từ các cơ sở điều trị thay thế trên địa bàn quản lý và gửi về Sở Y tế để phê duyệt đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật các cơ sở điều trị thay thế, cơ sở cấp phát thuốc trên thuộc thẩm quyền quản lý.
Các cơ sở điều trị thay thế thực hiện báo cáo tình hình sử dụng, tồn kho và dự trù nhu cầu sử dụng thuốc methadone hàng quý hoặc khi có nhu cầu đột xuất gửi về Cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh và hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật các cơ sở cấp phát thuốc thuộc thẩm quyền quản lý.
Các cơ sở cấp phát thuốc thực hiện báo cáo tình hình sử dụng, tồn kho và dự trù nhu cầu sử dụng thuốc methadone hàng quý hoặc khi có nhu cầu đột xuất gửi cơ sở điều trị thay thế để điều chuyển.

Bệnh nhân uống thuốc methadone

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2024 và Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý thuốc methadone và khoản 9 Điều 1 Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
Nội dung chi tiết Thông tư tại đây.