CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động Thủ tục hành chính trong ...

Thứ Hai, 20/05/2024 | 09:59:55 GMT+7

Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động Thủ tục hành chính trong nội dung dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống HIV/AIDS

27/09/2023 | 382 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Bộ Y tế được giao chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), thay thế các Nghị định số: 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS; 75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ ban hành quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV; 90/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; 155/2008/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế trong đó có quy định liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS (sau đây gọi là dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống HIV/AIDS).

Thực hiện quy định về đánh giá thủ tục hành chính tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và các văn bản hướng dẫn thi hành, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã xây dựng Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính trong nội dung dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống HIV/AIDS. 
Bản báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính và các biểu mẫu liên quan theo quy định tại Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

Toàn bộ tài liệu để góp ý xin tải tại: Đây