CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tin tức - sự kiện > Tin hoạt động của Cục > Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành ...

Thứ Tư, 29/05/2024 | 12:53:53 GMT+7

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống HIV/AIDS

05/07/2021 | 3269 lượt xem | HH

Ngày 30/6/2021, Nghị định số 63/2021/NĐ-CP đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành nhằm quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS số 71/2020/QH14 đã được Quốc hội chính thức thông qua ngày 16/11/2020. Qua đó, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS góp phần giảm số người nhiễm mới HIV xuống dưới 1.000 trường hợp, giảm số tử vong do AIDS đạt mức dưới 1 trường hợp /100.000 dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống HIV/AIDS nhằm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Nghị định này quy định chi tiết thi hành khoản 5, khoản 7 và khoản 11 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống HIV/AIDS về: Quản lý, tuyên truyền, tư vấn, xét nghiệm, chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV trong cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giam giữ khác; Dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV; Nguồn ngân sách nhà nước và phương thức chi trả đối với chi phí xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai không có thẻ bảo hiểm y tế và phần chi phí xét nghiệm HIV Quỹ bảo hiểm y tế không chi trả đối với phụ nữ mang thai có thẻ bảo hiểm y tế.

Nghị định gồm 5 Chương chia thành 15 Điều và 02 phụ lục. Chương I là những Quy định chung gồm 2 Điều: phạm vi điều chỉnh và giải thích từ ngữ.
Chương II về nội dung quản lý, tuyên truyền, tư vấn, xét nghiệm, chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV trong cơ sở quản lý gồm 6 Điều: Quản lý đối tượng; Tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS trong cơ sở quản lý; Tư vấn, xét nghiệm HIV cho đối tượng quản lý; Chăm sóc, điều trị HIV/AIDS cho đối tượng quản lý; Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV và Các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn để dự phòng lây nhiễm HIV.
Chương III về nội dung Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV gồm 2 Điều: Đối tượng điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV và Tổ chức điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV.
Chương IV về nguồn ngân sách Nhà nước và phương thức chi trả đối với chi phí xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai không có thẻ bảo hiểm y tế và phần chi phí xét nghiệm HIV quỹ Bảo hiểm y tế không chi trả đối với phụ nữ mang thai có thẻ Bảo hiểm y tế gồm 2 Điều: Nguồn ngân sách nhà nước, Phương thức chi trả.
Chương V là Điều khoản thi hành với 3 Điều: Tổ chức thực hiện, Hiệu lực thi hành và Trách nhiệm thi hành.
Theo Nghị định, Bộ Y tế sẽ có trách nhiệm Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về tư vấn, xét nghiệm, điều trị, chăm sóc và dự phòng lây nhiễm HIV; Lập kế hoạch cung ứng, điều phối và quản lý sử dụng thuốc kháng HIV cho các đối tượng quản lý; Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này.
Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quản lý; Lập kế hoạch năm, kế hoạch tiếp nhận, tổng hợp tình hình sử dụng và tồn kho thuốc kháng HIV tại các cơ sở quản lý gửi Bộ Y tế; Chỉ định các cơ sở y tế đủ điều kiện thuộc thẩm quyền quản lý, cơ sở được chỉ định để phối hợp với cơ sở quản lý tổ chức tư vấn, xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS và điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV cho đối tượng quản lý đối với các cơ sở quản lý không đáp ứng đủ điều kiện; Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức thực hiện Nghị định này.
Bộ Công an có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quản lý; Chỉ đạo các cơ sở quản lý lập kế hoạch năm, kế hoạch tiếp nhận, tổng hợp tình hình sử dụng và tồn kho thuốc kháng HIV tại cơ sở quản lý gửi Bộ Y tế; Phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế chỉ định các cơ sở điều trị đủ điều kiện điều trị bằng thuốc kháng HIV phối hợp với cơ sở quản lý tổ chức điều trị cho đối tượng quản lý; Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức thực hiện Nghị định này.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: Tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quản lý; Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức thực hiện Nghị định này.
Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, ngân sách và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS theo quy định tại Nghị định này.
Sở Y tế có trách nhiệm chỉ định các cơ sở y tế phối hợp với cơ sở quản lý tổ chức tư vấn, xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS và điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV cho đối tượng quản lý đối với các cơ sở quản lý không đáp ứng đủ điều kiện, trừ các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng.
Cơ sở quản lý có trách nhiệm bảo đảm tất cả các đối tượng quản lý được tư vấn, xét nghiệm HIV, chăm sóc, điều trị bằng thuốc kháng HIV, điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội, điều trị các bệnh đồng nhiễm khác và dự phòng lây nhiễm HIV; Cung cấp các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS cho đối tượng quản lý theo thẩm quyền và phạm vi quản lý; Lập kế hoạch, tiếp nhận, sử dụng và báo cáo tình hình sử dụng thuốc kháng HIV theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai có trách nhiệm bảo đảm kinh phí để thực hiện xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai theo quy định.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.
Tải chi tiết Nghị định tại đây