CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Chuyên trang > Tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong phòng, ...

Thứ Tư, 19/06/2024 | 09:13:05 GMT+7

Kế hoạch số 2129/KH-BYT Tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong đầu tư và cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2025

20/02/2022 | 609 lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2020 phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 về việc “Ban hành cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để tăng cường sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong xã hội cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS”

Bộ Y tế ban hành Kế hoạch số 2129/KH-BYT tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong đầu tư và cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2025.

Toàn văn Kế hoạch: tại đây