CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Truyền thông, can thiệp > Tài liệu truyền thông Bộ tiêu chí Cơ sở cung cấp dịch vụ ...

Thứ Bảy, 30/09/2023 | 03:05:32 GMT+7

Tài liệu truyền thông Bộ tiêu chí Cơ sở cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS thân thiện

23/06/2023 | 5443 lượt xem

Website Cục Phòng ,chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Tài liệu truyền thông Bộ tiêu chí Cơ sở cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS thân thiện với nhóm cộng đồng đích bao gồm:

Sách mỏng Bộ tiêu chí

Poster 10 tiêu chí